Ανακατεμένο Μείγμα Από Άμμο και Τσιακκίλι για Παρασκευή Σκυροδέματος Κατηγορίας C15 μέχρι C50 ή Σουβά