Τσιμεντομπλόκ Τύπου Β (CYS EN 771-3:2003)

12.5 Pieces per m2